ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    تعلیم و تربیت اسلامی یا تاریخ علم -جهان اسلام    کارشناسی
2    اصول برنامه ریزی آموزشی    کارشناسی
3    پروژه تحقیقاتی - سمینار    کارشناسی
4    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی    کارشناسی
5    آموزش بزرگسالان    کارشناسی
6    مقدمات برنامه ریزی آموزشی-درسی    کارشناسی
7    اصول برنامه ریزی درسی    کارشناسی
8    اصول وروشهای برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
9    اصول روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی    کارشناسی
10    برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش متوسطه (راهنمائی ودبیرستان)    کارشناسی ارشد
11    نظریه های برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
12    روشهای ارزیابی اموزشی    کارشناسی ارشد
13    اصول وروشهای برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
14    نظریه برنامه درسی    دکتری (Ph.D)
15    نظریه های برنامه درسی    دکتری (Ph.D)
16    برنامه درسی تربیت دینی    دکتری (Ph.D)
17    سمیناردر برنامه درسی دوره عالی    دکتری (Ph.D)