لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های برنامه درسی تربیت هنری معلمان            0000-00-00
2    بررسی رابطه فلسفه تربیتی و سبک تدریس معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد            0000-00-00
3    شباهت ها و تفاوت های میان ارزشیابی و پژوهش: به سوی رهیافتی جدید            0000-00-00
4    رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی            0000-00-00
5    واکاوی نقش و اهمیت معلم در اندیشه تربیتی آیت الله خامنه ای با تاکید بر نظریه زمینه ای            0000-00-00
6    معیارهای ارزیابی نظریه‌های علمی و نسبت آن با برداشت¬های مختلف در خصوص ماهیت نظریه            0000-00-00
7    میزان حساسیت فرهنگی برنامه درسی رشته های علوم تربیتی و روانشناسی    کارشناسی ارشد    سپندار, محدثه    2010-05-05
8    وضعیت موجـود و مطلـوب سبـک‌هـای ارزیابـی عملکـرد از منظر مـدیران دانشـگاه‌ علوم‌پزشکی‌ مشهد و اعتباریابی آن از دیدگاه خبرگان مدیریت    کارشناسی ارشد    حسن زاده, هادی    2010-05-10
9    بررسی وضعیت برنامه درسی اجرا شده در درس ریاضیات پایه چهارم ابتدایی    کارشناسی ارشد    صادقی اول, نسرین    2010-06-22
10    ارزشیابی دوره های آموزشی نظری و عملی کیفیت در شرکت صنعتی نیروگستران خراسان بر مبنای مدل کرک پاتریک    کارشناسی ارشد    رئیسی نافچی, لیلا    2010-07-04
11    طراحی الگوی مطلوب (جایگزین) برنامه درسی تربیت اجتماعی برای دورۀ راهنمایی تحصیلی    دکتری (Ph.D)    دهقانی, مرضیه    2010-09-11
12    تحلیل و ارزیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی و طراحی آن مبتنی بر الگوی برنامه تربیتی انفرادی    دکتری (Ph.D)    کاظمی, صدیقه    2011-03-08
13    ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر اساس یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور    دکتری (Ph.D)    عجم, علی اکبر    2011-06-15
14    شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر همدان (با استفاده از مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت)    کارشناسی ارشد    جامه بزرگ, مرضیه    2011-07-06
15    ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد    کارشناسی ارشد    کاظمی قره چه, مهوش    2011-10-18
16    کارپوشه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه: بنیادی برای طراحی برنامه درسی به روش هیوریستیک    دکتری (Ph.D)    آهنچیان, نرگس    2011-11-14
17    بررسی روحیه پژوهشی و عوامل درون مدرسه ای موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی    کارشناسی ارشد    محمدشریفی, زهرا    2011-11-16
18    بررسی و تحلیل میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی    کارشناسی ارشد    نامخواه, مرضیه    2012-03-12
19    تحلیل و ارزیابی عناصر چهارگانه برنامه درسی و رویکرد کلان حاکم بر سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران براساس نظر متخصصان    کارشناسی ارشد    عبدالعلی زاده فرد, آزاده    2012-06-11
20    پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق ابعاد کارآمدی موثربر آن    کارشناسی ارشد    وفائی, فاطمه    2012-07-10
21    تبیین و سنجش جهت گیری اسلامی برنامه درسی معلّمان و دست اندرکاران نظام برنامه ریزی درسی ایران بر اساس پرسش نامه اصلاح شدۀ جهت گیری های برنامه درسی جنکینز    کارشناسی ارشد    امیری, الهام    2012-12-05
22    بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآن    کارشناسی ارشد    فراست, مریم    2013-01-14
23    بررسی نقش محیط آموزشی پژوهشی با میانجی گری باورهای پژوهشی و علاقه مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی    کارشناسی ارشد    اسمعیلی ایولی, آرزو    2013-01-28
24    شناسایی مؤلفه ها و استانداردهای اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی    کارشناسی ارشد    مرادی دولیسکانی, مرتضی    2013-06-10
25    جایگاه عقل در تربیت دینی از دیدگاه غزالی    کارشناسی ارشد    شایسته, ریحانه    2013-06-17
26    تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی    کارشناسی ارشد    دیمه کارحقیقی, فرزانه    2013-08-11
27    میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی    کارشناسی ارشد    قائمی پور, معصومه    2013-11-12
28    شناسایی تمثیل های جایگزین(مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام های آسمان دوره اول متوسطه    کارشناسی ارشد    قبادی, کبری    2013-11-17
29    تبیین چگونگی تغییر دانش نظری و عملی معلمان در اجرای برنامه درسی جدید ریاضی دوره ی ابتدایی و دستاوردهایی برای برنامه درسی ضمن خدمت آنان    دکتری (Ph.D)    زرقانی, اعظم    2014-01-06
30    تحلیل کیفی محتوای کتب دوره متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران    کارشناسی ارشد    جعفرنیا, فاطمه سادات    2014-03-10
31    شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانواده براساس سبک زندگی اسلامی برای برنامه درسی دوره متوسطه    کارشناسی ارشد    ایزانلو, الهام    2014-07-20
32    بررسی وضعیت تطابق محتوای کتابهای جدید علوم ابتدایی با مبانی ارزش شناسی مربوط به طبیعت در برنامه درسی ملی    کارشناسی ارشد    موسوی, طاهره    2014-07-20
33    تدوین نظریه زمینه ای به منظور تبیین جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجو معلمان    کارشناسی ارشد    پوراسماعیل, راحله    2014-07-20
34    نسبت میان ایدئولوژی رسمی و ایدئولوژی عملیاتی در برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایران    دکتری (Ph.D)    فاضلی, احمدرضا    2015-02-01
35    واکاوی اهداف و عملکرد هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی: مطالعه ای بر اساس الگوی پروواس    کارشناسی ارشد    شاهسون قره غونی, زهره    2015-03-04
36    رویکرد فرارشته ای به برنامه درسی رشته عصب شناسی آموزشی در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران    دکتری (Ph.D)    بابادی, امین    2015-05-10
37    گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی در برنامه های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: چیستی، مدل ها و روش ها    دکتری (Ph.D)    پاک مهر, حمیده    2015-06-07
38    تبیین و تحلیل برنامه درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه السلام    کارشناسی ارشد    روحانی سراجی, سیدداود    2015-07-05
39    ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس انشا در پایه ی هفتم دوره اول متوسطه    کارشناسی ارشد    غلامی چهکند, فریبا    2015-07-05
40    واکاوی هنجارهای حاکم بر فرآیند انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه (تجارب زیسته دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)    کارشناسی ارشد    حسینی, مجتبی    2015-07-06
41    نیازسنجی رئوس مطالب برنامه درسی دوره های علوم انسانی اسلامی: زمینه ای برای بهبود نظریه پردازی بر اساس مبانی دینی    کارشناسی ارشد    حجازی, زهرا    2015-10-25
42    تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا    کارشناسی ارشد    وقاری زمهریر, زهرا    2016-01-10
43    طراحی برنامه درسی متناسب با شرایط بحران: الگویی برای آموزش و پرورش عمومی ایران    دکتری (Ph.D)    قادری, سیدعلی    2016-03-02
44    تبیین دو مولفه هدف و محتوا در برنامه درسی دوره آموزش عمومی از 7 تا 14 سال بر پایه منابع اسلامی    دکتری (Ph.D)    سعیدبخش, حمید    2016-03-08
45    ارزشیابی طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی و دلالتهای آن برای سیاستگذاران آموزش و پرورش کشور    کارشناسی ارشد    بنی اسد, شهین    2016-06-19
46    نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان عفاف و حجاب دانشکده پزشکی مشهد    دکتری (Ph.D)    محمد حسین زاده, معصومه    2016-06-26
47    شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی معلمان در راستای بازنگری برنامه درسی آموزش ضمن خدمت    کارشناسی ارشد    محمودی, احمد    2016-07-09
48    نقد انگاره های علم دینی و بازنگری برنامه درسی رشته تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای انگاره انتخابی    دکتری (Ph.D)    محمدزاده قصر, اعظم    2016-07-09
49    بررسی تطبیقی گرایش‌های موضوعی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی رشته مطالعات برنامه درسی در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا    کارشناسی ارشد    خسروی, سولماز    2017-02-12
50    بازنگری ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در راستای مشارکت ذی نفعان و دست اندرکاران    دکتری (Ph.D)    حسینی, سیدمسعود    2017-10-08