1. مقصود امین خندقی , تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟ , همایش تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. مقصود امین خندقی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , محدثه سپندار , خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه , اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. مقصود امین خندقی , در جستجوی نقشی متمایز برای فلسفه تعلیم و تربیت در پژوهش برنامه درسی: نقدی روش شناختی بر دیدگاه برزینکا , قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. مقصود امین خندقی , پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت , ایران در قرن 21 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. مقصود امین خندقی , بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی , گنکره استاد توانمند , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. مقصود امین خندقی , بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حضور در دوره های آموزش مجازی , کنگره استاد توانمند , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. مقصود امین خندقی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , غلامعلی سیفی , بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. مقصود امین خندقی , مرضیه موحدی محصل طوسی , واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. فاطمه وفائی , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , تاملی بر ابعاد انگیزشی موثر بر برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی: کارآمدی فردی، جمعی و تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه درسی , برنامه درسی در ایران؛ فاصله نظر و عمل , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. مقصود امین خندقی , بهاره بهالگردی , یادگیری، تدریس و برنامه درسی در آموزش عالی از منظر ساخت گرایی: تاملی در مبانی فلسفی، اصول و ویژگی ها , همایش منطقه ای رویکرد های نوین یاددهی و یاد گیری در نظام آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. مقصود امین خندقی , معصومه محمدحسین زاده , چالشها و دشواریهای ارزشیابی برنامه درسی مجازی در نظام آموزش عالی , سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. مقصود امین خندقی , تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها , اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی , پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. مقصود امین خندقی , مریم باغانی , ارزشیابی فراگیران در محیط آموزش الکترونیکی با مروری بر مدل GPAM_WATA , پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , فاطمه میردورقی , بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد , اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. مقصود امین خندقی , کوکب زرقانی , تحلیلی بر وضعیت روشهای تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی ایران و ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضعیت موجود , سومین همایش ملی آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. مقصود امین خندقی , فاطمه کردافشاری , واکاوی تبیین عوامل مؤثر بر درگیری شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی , سومین همایش ملی آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. مقصود امین خندقی , عبدالواسط اسدخانی , تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. مقصود امین خندقی , مرضیه نامخواه , کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. مقصود امین خندقی , فاطمه وفائی , بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. مقصود امین خندقی , مرضیه نامخواه , فراتحلیلی بر فرصت ها و تهدیدهای برنامه درسی آموزش عالی بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه , سومین همایش ملی آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. مقصود امین خندقی , اصغر ابراهیمی هرستانی , رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. مقصود امین خندقی , فاطمه وفائی , تحلیل و مقایسه برنامه های درسی آموزش الکترونیکی منطبق بر دو رویکرد رفتارگرایی و فرایندهای شناختی , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. مقصود امین خندقی , عبدالحمید کم , فرایند تولید برنامه درسی مجازی با تأکید بر تبیین ویژگی های محتوای مطلوب در دانشگاه , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. مقصود امین خندقی , مرضیه جامه بزرگ , تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. مقصود امین خندقی , عبدالحمید کم , بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مقصود امین خندقی , علیرضا عقیلی , ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. مقصود امین خندقی , کوکب زرقانی , تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران با مروی بر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه , همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. مقصود امین خندقی , علی برائی , تاملی بردیدگاههای مختلف درخصوص حل مساله و فرایندهای آن درآموزش علوم وتبیین دلالت های آن برای برنامه درسی , همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. مقصود امین خندقی , سمیه دشتی بقمچ , ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. مهوش کاظمی قره چه , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , فرایند تولید محتوای الکترونیکی و نقش ابزار های تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی , اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , فروگذارده ماندن فرا-ارزشیابی برنامه‌های بهبود کیفیت برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی , اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , غلامعلی سیفی , میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی , اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت , همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. کبری قبادی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , مقصود امین خندقی , ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. فریبا غلامی چهکند , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان , سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , غفلت از دانش برنامه ریزی درسی در طراحی دوره های آموزشی علوم انسانی اسلامی , همایش ملی بومی سازی برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. مقصود امین خندقی , زهرا حجازی , بررسی ضرورت اسلامی سازی علوم و استلزامات مرتبط با آن در حوزه آموزش عالی , همایش ملی بومی سازی برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. سارا محمدی , مقصود امین خندقی , قرابت مفاهیم ارزشیابی برنامه درسی، چالش پیشروی پژوهش در این حوزه , کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. مجتبی بذرافشان مقدم , زهره شاهسون قره غونی , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی , کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. راحله پوراسماعیل , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان , اولین همایش ملی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , چیستی تکلیف و انواع آن , اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران , اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹